Oficiální dražební portál Exekutorské komory České republiky

FAQ pro vývojáře

API

jedním z těchto dvou parametrů:

 • cadastral_office - toto akceptuje platný název obce ČR (dle katastrálního území)
 • ruian_cadastral_office - toto akceptuje kód KÚ (katastrální území)

pokud budou zaslány oba parametry, použije se ruian_cadastral_office, cadastral_office se nepoužije.

kódy KÚ viz https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/729213/

Pokud u dražby není požadována úhrada dražební jistoty musíte nechat všechna pole pro úhradu dražební jistoty prázdná (null). Pole, která zůstanou prázdná jsou: Číslo účtu, Dražební jistota, Variabilní symbol, Specifický symbol. :

"caution_deposit":null,"caution_account_number":null,"caution_variable_symbol":null,"account_specific_symbol":null

formát spisové značky dražby musí splňovat tento regex:

/^(\d{3}(DD|EX)\d{1,6}\/\d{2})(-[0-9a-zA-Z]{1,6})?$/

První tři čísla jsou číslem kanceláře soudního exekutora. Pokud se jedná o dražbu nedobrovolnou, musí mít vyplněno voluntary:false a obsahovat EX v čísle. Pokud se jedná o dražbu dobrovolnou, musí mít voluntary:true a obsahovat DD v čísle.

Všude se předpokládá časové pásmo UTC

"start_at":"2021-02-07T12:00:00.000Z"

Pro parsování datumu a času se používá DateTime constructor, referenční formát v dokumentaci a příkladech je DateTimeInteface::RFC3339_EXTENDED.

všechny cenové údaje jsou celočíselné (int). pokud vyplníte číslo desetinné (float), tak systém tu desetinnou část zahodí a použije se pouze ta celočíselná část.

https://www.portaldrazeb.cz/admin/auctions/upload-image
https://www.portaldrazeb.cz/admin/auctions/upload-document

k dražbě lze samozřejmě přiložit libovolný počet jak obrázků, tak dokumentů. pro zveřejnění dražby je vyžadována 1x dražební vyhláška, ale lze jich přiložit více, i dalších typů dokumentů.

je ovšem nutné je vždy uvést, pokud dražbu dále editujete. když přiložíte dokument/obrázek, systém vrátí jeho hash, což značí, že byl přiložen. pokud ale poté provedete editaci dražby a tento hash neuvedete, systém přílohu odstraní.

tedy příklad toho, kdy v jednom kroku přiložíte jeden dokument/obrázek a v druhém kroku druhý, tak v tom druhém kroku to pole musí vypadat takto:

"images":[{"file":{"uploadedFileName":"/3c1dbd4e215e51e8a63217396853ced5.jpeg","name":"2.jpg"},"priority":1},{"hash":"wYV","priority":0}]

kde images[0] je nově přikládaný obrázek, images[1] uchování již přiloženého.

"documents":[{"file":{"uploadedFileName":"/718c569c0c5b792497f5ac416fd64d29.pdf","name":"2.pdf"},"document_type":"expert_report"},{"hash":"KbE","document_type":"auction_decree"}]

kde documents[0] je nově přikládaný dokument, documents[1] uchování již přiloženého.

viz Jak změnit stav dražby

PATCH /auctions/{auction}.json

tělo requestu musí obsahovat požadovaný stav, např pro stav "zveřejněná"

{"transition":"to_upcoming"}

jsou povolené jen určité přechody

"to_upcoming" // draft -> upcoming
"to_deleted" // draft -> deleted
"to_deferred" // upcoming -> deferred
"to_cancelled" // upcoming -> cancelled
"to_paid" // upcoming -> paid

Termín konání nelze u zveřejněné dražby (upcoming) měnit. Dražba se musí ukončit změnou stavu na odročená (deferred) či zrušená (cancelled). Každý stav dražby má povolené určité typy příloh (viz API-popis, typy dokumentů). Dražbu na nový termín si můžete zadat jako novou nebo můžete vytvořit kopii

PATCH /auctions/{auction}/copy.json

Číslo spisové značky doplníte o číslo listu (číslo za pomlčkou), nastavíte nový termín dražby, dražbu lze do zveřejnění libovolně editovat.

týká se pouze kamenných dražeb. vyplníte jedno z tohoto:

 • ruian - toto akceptuje platný RUIAN ADM kód
 • alternativní zadání souřadnic (GPS + okres)
  • location_district
  • location_longitude
  • location_latitude

Pokud budou zaslány oba údaje, použije se pouze údaj ruian, alternativní zadání se nepoužije.

kódy ADM viz https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej

vyplníte jedno z tohoto:

 • ruian - toto akceptuje platný RUIAN ADM kód
 • alternativní zadání souřadnic (GPS + okres)
  • location_district
  • location_longitude
  • location_latitude

Pokud budou zaslány oba údaje, použije se pouze údaj ruian, alternativní zadání se nepoužije.

kódy ADM viz https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/overeniadresy/vyhledej