PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

3/8 podíl na pozemku LV 478, 32451m2, část 11800m2 obytná v obci Staříč na Frýdecko-Místecku / pozemek

EX: 142 EX 01746 / 16
Nejnižší podání:
1.175.000 Kč
Datum konání dražby:
11.01.2019 v 08:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Frýdek-Místek
Adresa objektu:
Staříč
Cena stanovena znaleckým posudkem:
1.762.500,- Kč
Dražební jistota:
17.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jaroslav Kocinec, Mgr. LL.M.
Farní 19
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 595 532 180
E-mail: ak@kocinec.eu

Jedná se o pozemek na západním okraji obce Staříč, na konci obce, při ulici Fryčovická. Jedná se o pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr, která v současné době není využita, nicméně v územním plánu obce je počítáno na části této parcely s obytnou zástavbou. Zástavba v okolí je řídká, v sousedství se nacházejí jeden rodinný dům (západně od pozemku) a jedna komerční budova (východně od pozemku). K pozemku se váže oprávnění z věcného břemene chůze a jízdy, povinnost náleží parcele č. 1351. Je tudíž přes tuto parcelu č. 1351 (ve vlastnictví jiného subjektu) zajištěn vstup a vjezd na oceňovaný pozemek. Toto oprávnění není věcným břemenem, nýbrž užitkem oceňované nemovité věci a jako takové není dále uvažováno. Dále přes zemědělskou část pozemku v jeho jižní části vede vedení VTL plynovodu. Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Soudní exekutor upozorňuje, že v souladu s § 336o odst. 3 občanského soudního řádu, učinilo-li v elektronické dražbě více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první. Analogicky, pokud tedy učiní stejné nejvyšší podání více dražitelů, kterým svědčí právo spoluvlastníka podle § 338 odst. 3 občanského soudního řádu, bude příklep udělen tomu, který podání učinil jako první. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)
3/8 podíl na pozemku LV 478, 32451m2, část 11800m2 obytná v obci Staříč na Frýdecko-Místecku 3/8 podíl na pozemku LV 478, 32451m2, část 11800m2 obytná v obci Staříč na Frýdecko-Místecku 3/8 podíl na pozemku LV 478, 32451m2, část 11800m2 obytná v obci Staříč na Frýdecko-Místecku 3/8 podíl na pozemku LV 478, 32451m2, část 11800m2 obytná v obci Staříč na Frýdecko-Místecku